هر روز!
هر روز!

حوزه نیوز :آیا شما حسودید؟ : حوزه نیوز :آیا شما

حوزه نیوز :آیا شما حسودید؟ : حوزه نیوز :آیا شما

حوزه نیوز :آیا شما حسودید؟
: حوزه نیوز :آیا شما حسودید؟

به گزارش : به گزارش خبرگزاری «حوزه» سایت پرسمان دانشجویی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها تست های روانشناسی در موضوعات گوناگون بر روی سایت خود بارگزاری نموده که برای انجام «حسادت» می توانید بر روی کلمه تست کلیک کرده و آن را انجام دهید. 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید