کاران
خوشحالخوشحال
کاران

حوزه های کسب و کاری که در سال ۲۰۱۸ بیشتر از

حوزه های کسب و کاری که در سال ۲۰۱۸ بیشتر از گذشته اهمیت خواهند یافت.

🔸واقعیت مجازی
🔹گردشگری
🔸انرژی های سبز
🔹هواپیماهای بدون سرنشین
🔸تکنولوژی های حمل و نقل
🔹بیوتکنولوژی
🔸بازاریابی محتوا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید