هر روز!
هر روز!

حکایت: گلدوزی خداوند حکایت: گلدوزی خداوند : حکایت: گلدوزی خداوند

حکایت: گلدوزی خداوند حکایت: گلدوزی خداوند : حکایت: گلدوزی خداوند

حکایت: گلدوزی خداوند
حکایت: گلدوزی خداوند : حکایت: گلدوزی خداوند
: حکایت: گلدوزی خداوند
: مجله آنلاین مراحم; روزی پسربچه ای روی زمین نشسته بود و به گلدوزی مادرش نگاه میکرد ولی از جایی که او نشسته بود دست مادرش واضح و روشن دیده نمیشد. در فکر بود که چرا مادرش نخهای تیره و روشن را آنگونه نا منظم در کنار هم قرار میدهد.  از مادرش در این باره پرسید. مادرش درجواب گفت:”پسرم بیا و روی زانوی من بنشین. با نشستن در جهتی که مادرش بود پسر متعجب و هیجان زده گلی زیبا را مشاهده کرد. آنچه را که میدید باور نمیکرد. مادرش توضیح داد:”پسرم این منظره از پایین مسخره و مبهم به نظر میرسید و تو متوجه نشدی که طرحی از پیش تهیه شده وجود دارد. من تنها طرح آن را دنبال میکردم.
به گزارش : ” بسیاری اوقات زندگیت را آشفته میبینی و سعی میکنی از خدا بپرسی خداوندا چه بر سرم می آوری؟  ولی بدان که او تنها کسی است که زندگی همه را گلدوزی میکند.مطمئن باش که او برایت آینده ای زیبا در نظر دارد”

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید