هر روز!
هر روز!

حیات فرازمینی، بر روی زمین : حیات فرازمینی، بر روی

حیات فرازمینی، بر روی زمین : حیات فرازمینی، بر روی

حیات فرازمینی، بر روی زمین
: حیات فرازمینی، بر روی زمین
: طی اعلام اخیر یکی از فضانوردان ناسا، در کره زمین اشکالی بیگانه وجود دارد و این نشان دهنده حیات فرازمینی در سیاره ما است.او معتقد است که آنها برای مدت طولانی است که بر روی کره زمین زندگی می کنند  و تنها بشر قادر به دیدن آن ها نمی باشد زیرا خود آن ها نمی خواهند که دید ه شوند. لروی چیائو معتقد است که موجودات فرازمینی در حالت زیست تعویقی به سر می برند و می توانند در هر زمان و مکانی حضور داشته باشند. به گزارش : به گفته دانشمندان، زمانی که فرایندهای زیستی در بدن یک جاندار با وسایل گوناگون کندتر شوند بدون اینکه به زندگی آن جاندار پایان داده شود حالت زیست تَعویقی روی میدهد. در زیست تعویقی تنفس، ضربان قلب، و دیگر کارکردهای غیرارادی همچنان ادامه خواهند داشت، اما تنها با وسایل مصنوعی قابل شناسایی هستند. اما به احتمال زیاد مدت زمان زیادی طول نخواهد کشید که از خواب بیدار شوند و طی گفته فضانوردان این واقعه در آخرزمان بزرگ یعنی 200 سال دیگر رخ خواهد داد و پس از این بیداری اجباری آن ها مجبور به زندگی با بشر خواهند بود. این فضانورد برای اولین باز، هنگام سفر فضایی خود به فرضیاتی در باره وجود هوش فرازمینی مشکوک شد. در این مورد همکار چیائو ، باز آدرین نیز با او کاملا موافق است. او می گوید در هنگام اولین فرود مابه ماه، متوجه پرواز و حرکت اجسامی در اطراف زمین شدیم که شباهتی به اشیا و هواپیماهیا زمینی نداشتند. در واقع آن ها بشقاب پرنده هایی بودند که در مدار زمین در حال حرکت بودند و احتمالا به دنبال اکتشافاتی جدید هستند!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید