هر روز!
هر روز!

خانه ای رویایی برای عاشقان کتاب : خانه ای رویایی

خانه ای رویایی برای عاشقان کتاب : خانه ای رویایی

خانه ای رویایی برای عاشقان کتاب
: خانه ای رویایی برای عاشقان کتاب
: در طراحی داخلی خانه مسکونی بسته به نیاز ها و علاقه افراد خانواده یا استفاده کنندگان از فضا اولویت بندی فضاها مورد توجه قرار می گیرد و برای اختصاصی کردن محیط خانه، طراح از ایده های افراد برای طراحی استفاده کرده تا با پوشش دهی نیازها و علایق افراد رضایت افراد را جلب و نیاز ها را برطرف سازد.
به گزارش : برای مثال در طراحی این خانه با در نظر گرفتن دید به طبیعت اطراف و ایجاد فضای باز روشن و اختصاص فضای زیادی به قفسه های کتاب و فضاهای مطالعه خانه ای رویایی برای کتاب دوستان با دید و منظر عالی ایجاد کرده است.
 
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید