مکان یار
مکان یار

خانه معلم آبادان آدرس: ایران - خوزستان - آبادان بلوار شمالی،

خانه معلم آبادان
آدرس: ایران - خوزستان - آبادان بلوار شمالی، نبش مدائن

این مجتمع در مساحت ۴۰۰۰ متر می باشد. ظرفیت پذیرش ۷۸ نفر را دارا می باشد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید