مکان یار
مکان یار

خانه کرد ( عمارت آصف) (موزه مردم شناسی قوم کرد) آدرس:

خانه کرد ( عمارت آصف) (موزه مردم شناسی قوم کرد) آدرس:

خانه کرد ( عمارت آصف) (موزه مردم شناسی قوم کرد)
آدرس: ایران - کردستان - سنندج خیابان امام خمینی

خانه کرد، موزه مردم شناسی مناطق کردنشین و بزرگترین موزه مردم شناسی مربوط به یک قوم در کشور است. این عمارت یکی از بزرگترین عمارت های اعیانی شهر سنندج است که دارای ارزش های ویژه معماری از لحاظ آجرکاری و گچبری و واروسی سازی است . حمام این عمارت زیباترین حمام خصوصی در بین حمام های سنندج است. ساخت این عمارت در دوره صفویه آغاز و در دوره های قاجار و پهلوی تکمیل شده است .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید