هر روز!
هر روز!

ختم صلوات مجرب و نحوه برگزاری آن : ختم صلوات

ختم صلوات مجرب و نحوه برگزاری آن : ختم صلوات

ختم صلوات مجرب و نحوه برگزاری آن
: ختم صلوات مجرب و نحوه برگزاری آن
: ختم صلوات چیست؟ و نحوه ی انجام آن چگونه است؟ ختم به معنی پایان دادن به هر کاری است که ابتدا و انتهایی دارد. و ختم صلوات نیز به همین معنی است، چنان که اگر کسی قرآن کریم را از اول تا آخر تلاوت کند، گویند قرآن را دوره کرده است که تعبیر دیگر آن ختم کردن قرآن است.
به گزارش : پاسخ تفصیلی یکی از مسائل اسلامی، مسئله دعا است که گاهی با هدف رسیدن به خواسته ها انجام می گیرد، اما باید بدانیم که برای رسیدن به هدف از طریق دعا، شرائطی وجود دارد. گاهی یکی از شرائط آن است که ذکر یا دعای خاصی را باید به مقدار عددی معین خواند تا نتیجه بخش باشد که از آن به دستور عددی تعبیر می شود. باید توجه داشت که گرچه این اعما

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید