هر روز!
هر روز!

خدایا چرا باران نمی آید؟ خدایا چرا باران نمی آید؟

خدایا چرا باران نمی آید؟ خدایا چرا باران نمی آید؟

خدایا چرا باران نمی آید؟
خدایا چرا باران نمی آید؟ : خدایا چرا باران نمی آید؟
: خدایا چرا باران نمی آید؟
: فرشته از خدا پرسید:
به گزارش : چرا به باران فرمان بارش نمیدهید, دستان مردمان برای باریدن باران به سویت بلند شده؟
خدا به گوشه ای از زمین اشاره کرد کودکی در کنار مادر و برادر بیمارش مشغول بازی بود در خانه ای که سقف نداشت!
خداوند فرمود من به دعای آن کودک بارش باران و سرما را در زمستان امسال متوقف کرده ام..
تا آن دست ها سقفی برای خانه کودک نسازند باران, اجازه باریدن نخواهد داشت
آری به راستی شاید گرمای زمستان این روزها به خاطر دعای کودکی با خانه ای بی سقف باشد/مجله
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید