آُسا گوهری
آُسا گوهری

خصوصیات افراد دارای سلامت روانی بنابر تحقیقات انجمن ملی بهداشت

خصوصیات افراد دارای سلامت روانی بنابر تحقیقات انجمن ملی بهداشت

خصوصیات افراد دارای سلامت روانی
بنابر تحقیقات انجمن ملی بهداشت روانی، افراد دارای سلامت روانی دارای خصوصیات زیر هستند:
آنان احسـاس راحتی می¬کنند، خود را آنگونه که هستند می¬پذیرند، از استعدادهای خود بهره¬مند می¬شوند، نگرانی، ترس، اضطراب و حسادت کمی دارند و دارای اعتماد به نفس می¬باشند. سیستم ارزشی آنان از تجارب شخصی خودشان سرچشمه می¬گیرد. احساس خوبی نسبت به دیگران دارند، به علایق افراد دیگر توجه می¬کنند و نسبت به آن¬ها احساس مسئولیت نشان می¬دهند. سعی نمی¬کنند بر دیگران تسلط یابند. آن-ها با مشکلات روبرو می¬شوند و نسبت به اعمال خود احساس مسئولیت می¬کنند. محیط خود را تا آنجا که ممکن است شکل می¬دهند و تا آنجا که ضرورت دارد با آن سازگار می¬شوند(بنی¬جمال واحدی،1370).
تحقیقات متعددی در خصوص سلامت روانی انجام گرفته است که برخی از این تحقیقات رابط بین سلامت روانی و خانواده و همچنین ازدواج مجدد را مورد بررسی قرار داده¬اند، پس لازم است تحقیقاتی که در این زمینه انجام گرفته است مورد بررسی قرار گیرند.
در تحقیقی که تحت عنوان «بررسی رابطه¬ی عملکرد خانواده و سلامت عمومی فرزندان» انجام گرفت. نتایج نشان داد که بین عملکرد خانواده به طور کلی و سلامت عمومی دانش¬آموزان رابطه معنی¬داری وجود دارد. از میان متغییرهای عملکرد خانواده، بین میزان همبستگی خانواده و سلامت عمومی دانش-آموزان رابطه مثبت و معنی¬داری به دست می¬آمد. بین میزان ابزار و بیان خود و سلامت عمومی دانش-آموزان نیز رابطه¬ی مثبت و معنی¬داری مشاهده شد. نتایج بدست آمده چه در ابعاد نظری و چه در بعد تحقیقاتی نشانگر این است که نحوه¬ی تعاملات درون خانواده با میزان سلامت عمومی فرزندان آن¬ها در ارتباط است(حنانی،1383).
در تحقیق دیگری که تحت عنوان «ارتباط بین سازگاری خانواده با سلامت روانی و سطح رضاء نیازهای روانشناختی فرزندان نوجوان» انجام گرفت. نتایج نشان داد که عملکرد خانواده در ابعاد شش¬گانه حل مشکل، ارتباط نقش همراهی عاطفی و کنترل عاطفی و نیز عملکرد با مشکلات روانی(شکایت جسمانی، ناسازگاری اجتماعی، اضطراب و افسردگی) همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. به صورتی که هر چه عملکرد خانواده ضعیف¬تر باشد مشکلات روانی نیز بیشتر خواهد شد. همچنین عملکرد با میزان احساس نیازهای روانی، آزادی عمل، شایستگی و ارتباط، همبستگی منفی معناداری داشت. به صورتی که هر چه عملکرد خانواده ضعیف¬تر باشد، عدم ارضای نیازهای روانی، ارتباط، شایستگی و آزادی عمل نیز بیشتر خواهد بود. یافته دیگر نشان داد که عملکرد کل، آمیزش عاطفی و همراهی عاطفی خانواده¬ها با مقیاس، تفاوت معنی¬داری نداشت، اما حل مشکل ارتباط کنترل رفتار و نقش¬ها با جامعه، تفاوت معنی¬داری داشت و ضیعف¬تر بود. نتایج تحقیق بیانگر اهمیت تأثیرپذیری فرزندان از ناساگاری والدین و محیط ناآرام خانواده بود و نتایج نشان داد که چنانچه خانواده به وظایف خود عمل نکند، سلامت روانی روزمره فرزندان، ارتباط کلامی و غیر کلامی اعضاء الگوهای رفتاری مناسب و نهایتاً تعیین قواعدی برای کنترل رفتار، دارای عملکرد ضعیف هستند(رحیمی¬نژاد و پاک¬نژاد، 1383).
در پژوهشی که در شهر اهواز تحت عنوان «مقایسه¬ی سلامت روان زنان در خانواده¬های تک همسره با زنان در خانواده¬های چند همسری» انجام گرفت. نتایج نشان داد که احتمالاً فشار روانی ناشی از چند همسر داشتن یک مرد، بتدریج تعادل روانی زنان چنین خانواده¬هایی را برهم¬زده و آن¬ها را مستعد ابتلاء به بیماری¬های روانی می¬کند. آشتفگی ناشی از برهم خوردن شکل طبیعی خانواده منجر به عقاید ضدسازشی و کاهش رضایت از زندگی، عصبانیت، عدم کنترل رفتار و ... خواهد شد(زارعی و همکاران، 1383).
همچنانکه در جریان طبیعی رشد جوانان در صدد تثبیت هویت بزرگسالانه¬ای برای خود هستند سطوح مختلف افسردگی و استرس مرتبط با مشکلات در میان نسل جوان در حال گسترش است علاوه بر این اسمیت1 و راتر2(1995) گزارش کرده¬اند که از سال 1945، اختلالات روانی، اجتماعی که در برگیرنده-ی افسردگی، اختلالات تغذیه و رفتارهای خودکشی است در بزرگسالان به طور اساسی شیوع بیشتری یافته است. همچنین بر اساس گزارش سازمان بهداشتی، طی ده سال گذشته، تعداد جوانانی که بیمار تشخیص داده شده و به بیمارستان¬های روانی ارجاع داده شده¬اند افزایش قابل ملاحظه¬ای یافته است. پژوهشی که روی جوانان 18 ساله در اسکاتلند انجام شده است نشان می¬دهد که 3/1 پسران و 5/2 دختران دارای اختلالات روانشناختی هستند(بهرامی احسان، 1381).
نتایج مطالعات تطبیقی که در سه کشور اروپایی انجام شده است حکایت از آن دارد که حدود 27 درصد افراد از افسردگی رنج می¬برند. همچنین کاچر (1994) گزارش کرده است که بین10 تا 15 درصد جوانان دارای مشکلات جدی هیجانی، رفتاری هستند(بهرامی احسان،1381).

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید