هر روز!
هر روز!

خطرات آشنایی دختر و پسر قبل از ازدواج : خطرات

خطرات آشنایی دختر و پسر قبل از ازدواج : خطرات

خطرات آشنایی دختر و پسر قبل از ازدواج
: خطرات آشنایی دختر و پسر قبل از ازدواج
الف) غلبه‌ی احساسات در آشنایی‌های مستقیم
به گزارش : نباید شور و حال آشنایی بر تعقّل غلبه پیدا کند و احساسات بر اصل شناسایی مقدّم شود. متأسّفانه این آداب در خواستگاری‌ها رعایت نمی‌شود و خواستگاری‌هایی که اکنون بین جوانان متداول شده است، سنگی معلّق در هواست. در خواستگاری‌های مستقیم که جوانی از جوان دیگر در پی یک دیدار سطحی و دلباختگی ذهنی انجام می‌‌دهد و در پی سه جلسه گفتگو با هم خودمانی می‌شوند و می‌گویند اگر به تفاهم رسیدیم بعداً با خانواده‌ها در میان می‌گذاریم، وقتی از آن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید