هر روز!
هر روز!

خورشید و دو فرزندش خورشید از دید فضاپیمای سوهو دارای

خورشید و دو فرزندش
خورشید از دید فضاپیمای سوهو دارای جلوه خاصی است، خصوصاً زمانی که یکی از اجرام آسمانی معروف در نزدیکی آن قرار گیرد. این بار دو سیاره مریخ و عطارد و ستاره قلب عقرب در میدان دید سوهو قرار گرفتند تا منظره ی زیبای دیگری را به تصویر بکشند.
سوهو یک پرده ی کدر جلوی خورشید قرار می دهد تا نور خیره کننده ی خورشید مزاحم رصد جو خورشید نباشد. به این ترتیب می تواند اجرامی که به خورشید بسیار نزدیک شده اند را نیز ببیند.
 
 نگارش:
خسرو جعفری زاده

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید