هر روز!
هر روز!

داروی درد خود بینی نخوت و خودبینى از اوصاف

داروی درد خود بینی 
 
 نخوت و خودبینى از اوصاف

داروی درد خود بینی

نخوت و خودبینى از اوصاف و خوى هایى است که عامه مردم و توده جمعیت به آن مبتلا و گرفتارند. بلکه اگر گفته شود انسان به طور کلى و بدون هیچ استثناء از آن عارى و خالى نبوده و همه بندگان خدا از آن مستثنى نبوده و کسى پیدا نمى شود که متصف به این صفت زشت و قبیح نبوده باشد، کلام اغراق آمیزى نزده و حرف صحیح و سخن درست گفته ایم .
از این جهت اگر این گونه امراض معالجه نشود و در میان جامعه هاى بشرى به ویژه در بین مسلمانان شدت پیدا کند، فوق العاده و بیش از حد متعارف و معمول خطر دارد و توده هاى مختلف مردم را به نیستى تهدید کرده عاقبت و سرانجام ، آنان را به روز سیاه خواهد نشاند. از این لحاظ بر همه فرض و ل

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید