هر روز!
هر روز!

داستانک: مدیر بالن سوار و مهندس – داستانک: مدیر بالن

داستانک: مدیر بالن سوار و مهندس – داستانک: مدیر بالن

داستانک: مدیر بالن سوار و مهندس –
داستانک: مدیر بالن سوار و مهندس – : داستانک: مدیر بالن سوار و مهندس –
: داستانک: مدیر بالن سوار و مهندس –
: مردی که سوار بر بالن در حال حرکت بود ناگهان به یاد آورد قرار مهمّی دارد؛ ارتفاعش را کم کرد و از مردی که روی زمین بود پرسید: “ببخشید آقا ؛ من قرار مهمّی دارم ، ممکنه به من بگویید کجا هستم تا ببینم به موقع به قرارم می رسم یا نه؟”
به گزارش : مرد روی زمین: “بله، شما در ارتفاع حدوداً ۷متری در طول جغرافیایی ” ۱٨’۲۴ﹾ۸۷و عرض جغرافیایی “۴۱’۲۱ﹾ۳۷هستید.”
مرد بالن سوار : شما باید مهندس باشید!
مرد روی زمین : بله، از کجا فهمیدید؟
مرد بالن سوار : “چون اطلاعاتی که شما به من دادید اگر چه کاملا ً دقیق بود به درد من نمی خورد و من هنوز نمی دانم کجا هستم و به موقع به قرارم می رسم یا نه؟”
مرد روی زمین : شما باید مدیر باشید.
مرد بالن سوار : بله، از کجا فهمیدید؟
مرد روی زمین : چون شما نمی دانید کجا هستید و به کجا می خواهید بروید. قولی داده اید و نمی دانید چگونه به آن عمل کنید و انتظار دارید مسئولیت آن را دیگران بپذیرند. اطلاعات دقیق هم به دردتان نمیخورد!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید