هر روز!
هر روز!

داستان خواب قیامت :   داستان خواب قیامت :

داستان خواب قیامت 
 :   
 داستان خواب قیامت :

داستان خواب قیامت
:  
داستان خواب قیامت : داستان خواب قیامت
: داستان خواب قیامت
خواب دیدم قیامت شده است. هرقومی را داخل چاله‏ای عظیم انداخته و بر سرهر چاله نگهبانانی گرز به دست گمارده بودند الا چاله‏ ی ایرانیان. خود را به عبید زنی رساندم و پرسیدم: «عبید این چه حکایت است که بر ما اعتماد کرده نگهبان نگمارده‏اند؟»گفت :   می دانند که به خود چنان مشغول شویم که ندانیم در چاهیم یا چاله.»خواستم بپرسم: «اگر باشد در میان ما کسی که بداند و عزم بالا رفتن کند…» نپرسیده گفت: گر کسی از ما، فیلش یاد هندوستان کند خود بهتر از هر نگهبانی پایش کشیم و به تهِ چاله باز گردانیم!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید