هر روز!
هر روز!

داستان؛ داستانک؛ داستان های کوتاه؛ 055 : داستان؛ داستانک؛ داستان

داستان؛ داستانک؛ داستان های کوتاه؛ 055 : داستان؛ داستانک؛ داستان

داستان؛ داستانک؛ داستان های کوتاه؛ 055
: داستان؛ داستانک؛ داستان های کوتاه؛ 055

فرصتی برای آموختن

به گزارش : یکی از حکایت های جالب در مورد دانشمندی است که در زمینة پزشکی، مشکلات عدیده ای را از سر راه برداشت. گزارشگر روزنامه ای با او مصاحبه کرد و از او پرسید: «چرا فکر می کند در مقایسه با مردم عادی می تواند کارهای بیشتری انجام دهد؟»
او گفت:« علتش درسی است که وقتی او دو ساله بود مادرش به او آموخت» در آن زمان، او می خواست شیشه شیری از از یخچال بردارد. شیشه از دستش افتاد و همة محتوای آن روی کف آشپزخانه پهن شد. مادرش به جای این که عصبانی شود، گفت: «چه خرابکاری جالبی کردی؟ من هرگز ندیده بودم که شیری این گونه به زمین بپاشد. خوب، کاری است که صورت گرفته. دلت می خواهد قبل از این که شیرها را پاک کنیم روی آن ها بازی کنی؟»
و او به راستی این کار را کرد. بعد از چند دقیقه مادرش ادامه داد:«می دانی، هر وقت خرابکاری ای مثل این بکنی، در پایان باید آن را پاک کنی. خوب دوست داری چگونه این کار را بکنی؟ می توانیم از یک حوله، یک اسفنج و یا یک پارچه استفاده کنیم. تو کدام را ترجیح می دهی؟»
وقتی شیر پخش شده روی زمین را پاک کردند، مادر گفت:«اشکال این بود که نمی دانستیم با دو دست کوچک، چگونه می توانیم شیشة شیر را از یخچال برداریم. بیا به حیاط برویم، شیشه را پر از آب بکنیم و ببینیم می توانیم راهی پیدا کنیم که آن را بدون اینکه به زمین بیفتد حمل کنی.»
 به راستی که چه درس شگفت انگیزی بود!
این دانشمند گفت:« از آن زمان دانستم که می توانم اشتباه کنم و مطلب بیاموزم. آموختم که اشتباه کردن، فرصت مناسبی برای یادگرفتن است.»
اشتباهات و خطاهای زندگی، سنگ بنای پیشرفت شما هستند. آن ها ارزشمندند. زیرا آموزگاران شما هستند. از این که مرتکب اشتباه شدید، خودتان را تنبیه و مجازات نکنید. اگر مشتاق باشید از اشتباهات تان چیزی بیاموزید و رشد کنید، در این صورت، این اشتباهات گامی است به سوی ترقی و تکامل در زندگی تان.

هیچ مردی به عظمت نمی رسد، مگرآن که اشتباهات فراوان و بزرگ کند.
«ویلیام گلادستون»

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید