هر روز!
هر روز!

داستان ضرب المثل زیر آب زدن : داستان ضرب المثل

داستان ضرب المثل زیر آب زدن 
 : داستان ضرب المثل

داستان ضرب المثل زیر آب زدن
: داستان ضرب المثل زیر آب زدن | داستان ضرب المثل زیرآب، در خانه های قدیمی تا کمتر از صد سال پیش که لوله کشی آب تصفیه شده نبود معنی داشت. زیرآب…
: داستان ضرب المثل زیر آب زدن

به گزارش : زیرآب، در خانه های قدیمی تا کمتر از صد سال پیش که لوله کشی آب تصفیه شده نبود معنی داشت.
زیرآب در انتهای مخزن آب خانه ها بوده که برای خالی کردن آب، آن را باز می کردند.
این زیرآب به چاهی راه داشت و ر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید