مسیر سبز
مسیر سبز

دانشجویان بیشتر حشیش و تریاک می کشند خبرگزاری ایرنا:

دانشجویان بیشتر حشیش و تریاک می کشند
خبرگزاری ایرنا: مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت، مصرف موادمخدر و روان گردان ها، اکنون به عنوان عامل مهمی در قتل عام نوجوانان وجوانان است. «حمید صرامی» افزود: با توجه به رویکرد اجتماعی کردن امر مبارزه، علاوه بر تقویت و توانمندسازی تشکل های دانشجویی پیشگیری از اعتیاد در سطح دانشگاه ها، باید دو واحد درسی اجباری ویژه دانشجویان، درمورد شناخت راهبردهای پیشگیری و درمان اعتیاد ایجاد شود.

وی با بیان اینکه قاچاقچیان مواد مخدر و روان گردان ها بدنبال ضربه زدن به سیستم اجتماعی یعنی دانشگاه ها هستند، ادامه داد: میزان شیوع مصرف مواد مخدر در سال گذشته(1391) براساس نتایج مطالعه شیوع شناسی مصرف مواد در بین دانشجویان دانشگاه های تابعه وزارت علوم، معادل دو و شش دهم درصد بوده و بیشترین شیوع مواد در گروه نمونه دانشجویان به ترتیب حشیش، تریاک، قرص اکس، شیشه بوده است.

مهمترین بخش سخنان صرامی:

-در بین داروها بیشترین شیوع به ترتیب به کدئین، ترامادول، دیازپام و ریتالین اختصاص داشته است.

-شیوع مصرف مواد در دانشجویان گروه نمونه در قشر پسر سه برابر دانشجویان دختر بوده اما مصرف دارو در دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان پسر بوده است.

-طبق این مطالعه، مصرف مواد در دانشجویان گروه نمونه که در منازل مجردی سکونت دارند، بیشتر از دانشجویانی بوده که در خوابگاه یا همراه خانواده خود زندگی می کنند و اکثریت دانشجویان گروه نمونه اولین تجربه مصرف خود را قبل از ورود به دانشگاه عنوان کردند.

-56 درصد دانشجویان گروه نمونه اعلام کردند که در مورد مواد مخدر اطلاعات کافی ندارند و این یک زنگ خطر جدیست.

-با توجه به تغییر الگوی مصرف مواد در سطح جامعه، متاسفانه تغییر الگو مصرف در گروه نمونه دانشجویان رخ داده بطوریکه مصرف متامفتامین ها می تواند یک نگرانی جدی را در این گروه رقم زند.

-به والدینی که مواد مصرف می کنند، هشدار می دهیم. متاسفانه در بین دانشجویان گروه نمونه، شاهد مصرف مواد و دارو، در بین اعضای خانواده این دانشجویان بودیم که اثرات زیان بار آن بر فرزندانشان مترتب شده است.

-مهمترین متغیرهای عوامل خطر در گروه نمونه که در پیش بینی مصرف مواد نقش دارند، به ترتیب اولویت عصبانیت و پرخاشگری، :/. صرف مواد در دوستان، نگرش مثبت ناشی از باورهای غلط و مصرف مواد در خانواده است.

-انتظار می رود در راستای رویکرد جدید ستاد مبارزه با مواد مخدر مبنی بر اجتماعی کردن امر مبارزه، شاهد تقویت و توانمندسازی تشکل های دانشجویی پیشگیری از اعتیاد در سطح دانشگاه ها به صورت وسیع و هدفمند باشیم و همزمان نیز دو واحد درسی اجباری ویژه دانشجویان در خصوص شناخت راهبردهای پیشگیری و درمان اعتیاد ایجاد شود.

-هرگونه سیاه نمایی درمورد مصرف مواد در دانشجویان محکوم می کنیم. لازمه برنامه ریزی صحیح در عرصه پیشگیری از اعتیاد برای ایمن سازی لایه های مختلف، شناخت وضع موجود است و ستاد مبارزه با مواد مخدر با نفی هرگونه سکوت، انکار و اغراق در این خصوص و رد نگاه سیاسی به پدیده های اجتماعی، همواره معتقد است با رویکرد واقع بینانه باید به استقبال و کنترل پدیده های اجتماعی حرکت کرد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید