مکان یار
مکان یار

دانشکده صنعت نفت آبادان آدرس: ایران - خوزستان - آبادان بوارده

دانشکده صنعت نفت آبادان آدرس: ایران - خوزستان - آبادان بوارده

دانشکده صنعت نفت آبادان
آدرس: ایران - خوزستان - آبادان بوارده شمالی

دانشکده صنعت نفت آبادان، که در سال ۱۳۱۸ تاسیس شده، مرکز تربیت نیروهای متخصص برای صنعت نفت می باشد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید