مطالب جالب!
مطالب جالب!

5 درصد برای هدایا و امور خیریه این الگو فقط

5 درصد برای هدایا و امور خیریه 
 این الگو فقط

5 درصد برای هدایا و امور خیریه
این الگو فقط یك نمونه پیشنهادی است و هر فردی می‌تواند با هر میزان درآمد، برنامه مالی متناسب با موقعیت و وضعیت خودش تنظیم كند و مقدار پولی كه در اختیار دارد، به درصدهای كوچك‌تری تقسیم كرده و بودجه‌بندی كند.
یكی از مزایای داشتن الگو و برنامه مشخص مالی این است كه شما را از چهارچوب‌های قدیمی دور كرده و به شما كمك می‌كند تعادل را رعایت كنید و با هزینه بیش از اندازه در یك بخش، به اهداف‌تان در سایر بخش‌ها لطمه وارد نكنید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید