مطالب جالب!
مطالب جالب!

دسترسی به اینترنت بصورت مجانی مشخصات لازم برای دسترسی به

دسترسی به اینترنت بصورت مجانی
مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت تهران :
شماره شبکه (اتصال): 9718733- 9718148
شناسه کاربری: tebyannet 
 
رمز عبور: tebyannet 
 
پشتیبانی:81202220
 
 
 
مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتمشهد :
شماره شبکه (اتصال):9712010
شناسه کاربری: tebyannet 
رمز عبور: tebyannet 
پشتیبانی: 2238202
 
 
 
 
 
 
 
 
 مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت قم:
 
شماره شبکه (اتصال):9712912و9712913 و 2909505
 
شناسه کاربری: tebyannet 
 
رمز عبور: tebyannet 
 
پشتیبانی: 2909510
 
 
 
مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتاراک:
شماره شبکه (اتصال): 9713001
شناسه کاربری:  tebyannet
رمز عبور: tebyannet
پشتیبانی: 3667206
 
 
 
 
 
 
 
 
مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتاصفهان :
 
شماره شبکه (اتصال): 9718227
 
شناسه کاربری:  tebyannet
 
رمز عبور:  tebyannet
 
پشتیبانی: 2344612
 
 
 
مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتیزد :
شماره شبکه (اتصال): 9717414
شناسه کاربری: tebyannet
 رمز عبور: tebyannet
پشتیبانی: 7252684
 
 
 
 
 
مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتکرمان:
 
شماره شبکه (اتصال): 9712200
 
 شناسه کاربری: tebyannet
 
رمز عبور: tebyannet 
 
پشتیبانی: 2221191
 
ادامه مطلب کلیک کنید…
مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتبندرعباس:
شماره شبکه (اتصال): 9713000
 شناسه کاربری: tebyannet
 رمز عبور: tebyannet
پشتیبانی: 3330407
مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتقزوین:
شماره شبکه (اتصال): 9713312
tebyannetشناسه کاربری:
tebyannetرمز عبور:
پشتیبانی: 3321051
مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتشهرکرد:
شماره شبکه (اتصال): 9712245
شناسه کاربری: tebyannet
رمز عبور: tebyannet
پشتیبانی: 2261801
مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتزاهدان:
شماره شبکه (اتصال): 9713002
شناسه کاربری: tebyannet
 رمز عبور: tebyannet
پشتیبانی: 3219017
مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتهمدان:
شماره شبکه (اتصال): 9714256
 شناسه کاربری: tebyannet
 رمز عبور: tebyannet
پشتیبانی: 4227903
 
مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتاهواز:
شماره شبکه (اتصال): 3303901
شناسه کاربری: tebyannet
 رمز عبور: tebyannet
پشتیبانی: 3366636
مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتخرم آباد :
شماره شبکه (اتصال): 9712204
شناسه کاربری: tebyannet
 رمز عبور: tebyannet
پشتیبانی: 2219581
 
مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتبیرجند:
شماره شبکه (اتصال): 9713100
شناسه کاربری: tebyannet
رمز عبور: tebyannet 
پشتیبانی: 4449991
مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتبجنورد :
شماره شبکه (اتصال): 9712501
شناسه کاربری: tebyannet
رمز عبور: tebyannet 
پشتیبانی: 2254654
 
مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتبابل :
شماره شبکه (اتصال): 9712222
شناسه کاربری: tebyannet
 رمز عبور:  tebyannet
پشتیبانی: 2297420
مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتشیراز:
شماره شبکه (اتصال): 9712046
شناسه کاربری: tebyannet 
رمز عبور: tebyannet
پشتیبانی: 2344296
 
مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتگرگان :
شماره شبکه (اتصال): 9712010
 شناسه کاربری: tebyannet
 رمز عبور: tebyannet
پشتیبانی: 2240600
 
مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتاردبیل :
شماره شبکه (اتصال): 9717122
 شناسه کاربری: tebyannet
رمز عبور: tebyannet
پشتیبانی: 7724427
 
مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتسنندج:
شماره شبکه (اتصال): 9712221
شناسه کاربری: tebyannet
رمز عبور: tebyannet
پشتیبانی: 2250403
 
مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتتبریز :
شماره شبکه (اتصال):9715020
شناسه کاربری:tebyannet
رمز عبور:tebyannet
پشتیبانی:5233956
 
مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتشاهرود:
شماره شبکه (اتصال):9712230
شناسه کاربری:tebyannet
رمز عبور:tebyannet
پشتیبانی: 2228872 ، 2228101
 
مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت یاسوج :
شماره شبکه (اتصال):2239908
شناسه کاربری:tebyannet
رمز عبور:tebyannet
پشتیبانی:2225510
 
مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت کرمانشاه:
شماره شبکه (اتصال):9717217
شناسه کاربری:tebyannet
رمز عبور:tebyannet
پشتیبان

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید