هر روز!
هر روز!

دلائل اثبات معاد اعتقاد به معاد ناشی از اعتقاد به

دلائل اثبات معاد اعتقاد به معاد ناشی از اعتقاد به

دلائل اثبات معاد
اعتقاد به معاد ناشی از اعتقاد به نبوت پیغمبران الهی است. اگر از نظر عقلی نبوت یک پیامبر را اثبات کردیم، لازم است به محتویات دعوت او نیز ایمان بیاوریم. به این ترتیب شاید به نظر برخی، ذکر دلایل عقلی برای اثبات معاد لازم ننماید. ولی از آنجا که خود قرآن و متون دینی، به شکلی عقلی به استدلال در این زمینه پرداخته اند بسیاری از متفکران اسلامی نیز همین شیوه را در پیش گرفته اند. شهید مطهری در این زمینه چنین می فرماید:
«گرچه از آن نظر ک

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید