مطالب جالب!
مطالب جالب!

دلـم مـی خـواهـد . . . با تو باشم شـمـاره

دلـم مـی خـواهـد . . . با تو باشم 
 شـمـاره

دلـم مـی خـواهـد . . . با تو باشم
شـمـاره ای کـه . . .
سـیـوش نـکـرده بـاشـی !
… … … زیـر لـب . . . تـکـرارم کـنـی . . .
… … بـه یـادم نـیـاوری .. .
دلـم مـی خـواهـد . . .
بـی اجـازه ی تـ ـو . . .
پـادشـاهـی کـنـم در نـاخود آگـاهـت..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید