ناز گل شمیرانی
مهربونمهربون
ناز گل شمیرانی

دل خوشم با غزلی تازه همینم کافیست تو مرا باز

دل خوشم با غزلی تازه همینم کافیست تو مرا باز

دل خوشم با غزلی تازه همینم کافیست
تو مرا باز رسانی به یقینم کافیست
قانعم بیشتر از این چه بخواهم از تو
گهگاهی که تو یادم بکنی هم کافیست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید