ایلرنی
بی‌حالبی‌حال
ایلرنی

دنیای اصطلاحات انگلیسی:کانال دنیای اصطلاحات انگلیسیاموزش #اصطلاحات در گفتار #معصومین


دنیای اصطلاحات انگلیسی:
کانال دنیای اصطلاحات انگلیسی
اموزش در گفتار

#طمع
*شماره 9 *
-----------------------------------

A covetous person is the poorest of all
طمعکار از همه مردم فقیرتر است (حضرت محمد(ص))

-----------------------------------

The most indipendent person is he who is free from greed
بی نیاز ترین مردم کسی است که در بند طمع نباشد (حضرت محمد (ص))

-----------------------------------

Man gets very greedy about what is forbidden to him
انسان بر چیزی که از ان منع شده حریص می گردد (حضرت محمد (ص))

-----------------------------------

Greed always makes one the slave of others
 طمع همیشه ادم را برده این و ان می سازد (امام علی (ع))

-----------------------------------

A slave is free as long as he is content,and a free man is a slave as long as he is covetous
برده تا قناعت ورزد ازاده است و ازاده تا طمع دارد بنده است (امام علی (ع))Greed means poverty
طمع تنگدستی است (امام حسین (ع))

-----------------------------------

Do not wish what you can not attain
چیزی را که به ان نمی رسی نخواه (امام حسین(ع))

-----------------------------------

Greed drags one to things for which one has no need
طمع انسان را به چیزهایی می کشاند که به انها نیاز ندارد(امام سجاد (ع))

-----------------------------------

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید