ایلرنی
بی‌حالبی‌حال
ایلرنی

دنیای اصطلاحات انگلیسی:کانال دنیای اصطلاحات انگلیسیاموزش #اصطلاحات در گفتار #معصومین #ازدو

دنیای اصطلاحات انگلیسی:
کانال دنیای اصطلاحات انگلیسی
اموزش #اصطلاحات در گفتار #معصومین

#ازدواج
*شماره ۸ *
-------------------------------------------------------
The best marriage is the one that is contracted easily
بهترین ازدواج انست که سبکتر باشد (حضرت محمد(ص))

-------------------------------------------------------

Take a wife for women bring wealth
زن بگیرید که زنان توانگری بیاورند (حضرت محمد (ص))

-------------------------------------------------------

Seek sustenance through marriage
بوسیله ازدواج روزی بجویید

The best Moslem is the one who doesn't hurt his wife
 بهترین مسلمان کسی است که بر زن خویش سختگیری نکند (حضرت محمد (ص))

-------------------------------------------------------

The most dangerous people are those who are single and the worst among the dead are those who didn't marry
خطرناکترین انسانها کسانی که تنها زندگی میکنند و بدترین مردگان کسانی که ازدواج نکردند و از دنیا رفتند (امام علی (ع))

-------------------------------------------------------

God has made a spouse the source of your tranquility of mind and body and your preserver
خداوند همسر را سبب سکون و ارامش روان و همدم و نگهدار تو قرار داده است(امام سجاد (ع))

-------------------------------------------------------

When you marry invite people to eat
هنگام ازدواج ولیمه دهید (امام رضا (ع))


09364523598

کانال آموزش زبان انگلیسی:

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید