هر روز!
هر روز!

دوستت دارم های وقت و بی وقت گاهی قلب و

دوستت دارم های وقت و بی وقت 
 گاهی قلب و

دوستت دارم های وقت و بی وقت
گاهی قلب و زن و مرد آکنده از عشق همسرش است اما هیچگاه به طور جدی این مساله را با وی در میان نمی گذارد و برای برخی از افراد مشکل باشد که بفهمند چه موقع باید این عبارت را بیان کنند... .


خانواده گروه کوچکی متشکل از افرادی است که از طریق پیوند زناشویی با یکدیگر در ارتباط متقابل  هستند و در کنار یکدیگر در واحد خاصی زندگی می کنند و دارای تجارب و فرهنگی مشترک هستند. دارای امیال و اهداف مشابه بوده و مهر و علاقه و ابراز عشق، آنان را به یکدیگر پیوند داده است.
ازدواج نیز سرمنشا تشکیل خانواده و یک نماد و پیمان خاص اجتماعی و عامل پیدایی خا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید