هر روز!
هر روز!

دوست داشتن های تاریخ گذشته – دوست داشتن های تاریخ

دوست داشتن های تاریخ گذشته – دوست داشتن های تاریخ

دوست داشتن های تاریخ گذشته –
دوست داشتن های تاریخ گذشته – : دوست داشتن های تاریخ گذشته –
: دوست داشتن های تاریخ گذشته –
:  
هنوز آن شب را خوب به خاطر دارم از خوشحالی خوابم نمی برد به گزارش : چند هفته ای بود که دلم پشت ویترین یک دوچرخه فروشی جا مانده بود برعکس تمام دوستانم هیچ علاقه ای به دوچرخه سواری نداشتم ولی ان دوچرخه فرق داشت بدجور دلم را برده بود…. دوچرخه را خریدم … ولی هنوز دوچرخه سوار شدن را بلد نبودم دوچرخه را دست می گرفتم و به کوچه میرفتم ولی دوچرخه سواری نمی کردم تابستان تمام شد … دوچرخه هم مثل خیلی از وسایل بازی دیگر تا تمام شدن مدرسه ها به انبار کوچ کرد در تمام این مدت به دوچرخه ام سر می زدم وقتی کسی نبود یواشکی با کلی استرس در حیاط دوچرخه سواری را یاد گرفتم منتظر تابستان بودم تا به تمام دوستانم نشان بدهم که چه دوچرخه سوار ماهری شده ام…. خرداد امتحان آخرم تمام شد و با خوشحالی به سمت خانه دویدم … مستقیم به انباری رفتم ولی دوچرخه نبود که نبود …. من دوچرخه سواری را یاد گرفته بودم و همه فکر می کردند بلد نیستم ، فهمیدم دوچرخه ام را به یکی از هم سن و سال هایم بخشیده اند.چون فکر می کردند من نمی توانم از آن استفاده کنم نشستم روی پله های انباری و فقط اشک ریختم راستش را بخواهید تنها دوست داشتن کافی نیست اگر به وقتش دوست داشتن را بلد نباشی ، دوست داشتن را نشان ندهی او را از دست خواهی داد بعد از آن دیگر هیچوقت دوچرخه سوار نشدم هیچوقت به هیچ دوچرخه ای حتی فکر نکردم دلیلش مشخص است وقتی چیزی را که دوست داری از دست می دهی دیگر نمی توانی برایش جایگزین پیدا کنی من فقط همان دوچرخه را دوست داشتم  

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید