هر روز!
هر روز!

ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ‬ ‫در مقاله قبلی در مورد ربات تعقیب

ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ‬ ‫در مقاله قبلی در مورد ربات تعقیب

ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ‬
‫در مقاله قبلی در مورد ربات تعقیب خط صحبت کردیم و یکی از سنسورها ی آن را سنسور مادون قرمز معرفی کردیم
ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ های ﻗﻮی ﺳﻨﺴﻮر های ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﺳﺮی ‪ TSL‬اﺳﺖ . ﺳﻨﺴﻮر هـﺎی اﻳـﻦ ﺳـﺮی ﺑـﺴﺘﮕﻲ ﺑـﻪ ﻧـﻮع ﺧـﻮد ﻗـﺪرت‬ ‫ﻧﺴﺒﺘﺎ زﻳﺎدی دارﻧﺪ. ‬ﻧﻮع دﻳﮕﺮی از ﺳﻨﺴﻮر های ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﺳﺮی ‪ RS‬اﺳﺖ .
 اﻳﻦ ﺳﺮی دارای اﻧﺪازﻩ کوﭼﻜﻲ اﺳﺖ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺰرگ اﻳـﻦ ﺳﻨـﺴﻮر‬‫ها اﻳﻦ اﺳﺖ که ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس هستند و ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ وﻟﺘﺎژ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻲ ﺳﻮزﻧﺪ.‬
قسمت الکترونیکی که در بخش قبل معرفی ن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید