مطالب جالب!
مطالب جالب!

دو بیتی های سیمین بهبهانی گرداب، شکیباییم آموخت که

دو بیتی های سیمین بهبهانی 
 گرداب، شکیباییم آموخت که

دو بیتی های سیمین بهبهانی
گرداب، شکیباییم آموخت که دیدم گاه از من سودازده، سرگشته تری هست
برگی ست که پیچان به کف باد خزان است گر در همه ی شهر چو من در به دری هست
گشتند پی فتنه بر هر گوشه ی این شهر: در گوشه ی چشمان تو گویا خبری هست
با یاد تو گر آه برآرم، نه غمین است؛ خوش، آن سفر افتد که در او همسفری هست
گفتم که:«به پای تو گذارم سرِ تسلیم.» گفتی که :«- نخواهیم کسی را که سری هست…»
چون شمع، مگر شعله زبان سخنت بود؟ کز سوز تو، سیمین! به غزل ها اثری هست.
سیمین بهبهانی و جذاب ترین شعر هایش

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید