مطالب جالب!
مطالب جالب!

دیدی که سخــــت نیســـــت تنها بدون مــــــــــن ؟! دیدی که

دیدی که سخــــت نیســـــت 
 تنها بدون مــــــــــن ؟!
 دیدی که

دیدی که سخــــت نیســـــت
تنها بدون مــــــــــن ؟! دیدی که صبح شد شب ها بدون مـــــــــن ! این نبض زندگی بــــــــی وقفه می زند… فرقی نمی کند با مــــــن …بدون مــــــن… دیــــــروز گر چه ســـــــخت امروزم هم گذشت …! طوری نمی شود فردا بدون من چه میکنی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید