مسیر سبز
مسیر سبز

راي دادگاه تجاوز گروهي در خميني شهر راي دادگاه تجاوز

راي دادگاه تجاوز گروهي در خميني شهر 
 راي دادگاه تجاوز

راي دادگاه تجاوز گروهي در خميني شهر
راي دادگاه تجاوز گروهي به تعدادي از زنان در خميني‌شهر اصفهان صادر شد و به موجب آن چهار نفر از متهمان اصلي اين پرونده محكوم به اعدام در ملأعام شدند.

مطابق راي صادره متهمان رديف اول تا هشتم، با اتهام 1- مشاركت در آدم‌ربايي با وسيله نقليه نسبت به شش نفر خانم، 2- حبس غيرقانوني نسبت به هشت نفر آقا، 3- ايراد ضرب و جرح عمدي نسبت به كليه شكات كه 14 نفر هستند، 4- سرقت مقرون به آزار، 5- زناي به عنف و اكراه، متهم شده‌اند.

نشست خبري رئيس كل دادگستري استان اصفهان صبح روز پنج‌شنبه برگزار شد و طي آن «انصاري» به توضيح درباره جزئيات راي صادره در طي دو جلسه دادگاه روزهاي سه‌شنبه و چهارشنبه پرداخت.

انصاري در اين‌باره گفت: مطابق راي صادره متهمان رديف اول تا هشتم، با اتهام 1- مشاركت در آدم‌ربايي با وسيله نقليه نسبت به شش نفر خانم، 2- حبس غيرقانوني نسبت به هشت نفر آقا، 3- ايراد ضرب و جرح عمدي نسبت به كليه شكات كه 14 نفر هستند، 4- سرقت مقرون به آزار، 5- زناي به عنف و اكراه، متهم شده‌اند.

وي ادامه داد: اين اتهامات به كليه متهمان تفهيم شد و با نظر وكلاي شكات نسبت به موضوع ايراد ضرب و جرح عمدي و جنبه خصوصي سرقت مقرون به آزار براي متهمان ترك تعقيب صادر شد.

انصاري گفت: براي متهمان رديف اول تا ششم با موضوع اتهامي حبس غيرقانوني هركدام به سه سال حبس تعزيري محكوم شدند. در مورد اتهام سرقت مقرون به آزار از جنبه عمومي آن نيز متهمان رديف اول تا ششم به 10 سال حبس و 74 ضربه شلاق محكوم شده‌اند. هم‌چنين در مورد مشاركت در آدم‌ربايي با وسيله نقليه نيز متهمان تا رديف ششم به 15 سال حبس محكوم شدند.

رئيس كل دادگستري استان اصفهان ادامه داد: متهم رديف هفتم به دليل اينكه مداخله و مباشرت وي در حصول جرم ضعيف‌تر بوده است با استناد به تبصره ذيل ماده 42 قانون مجازات اسلامي در مورد اتهام حبس غيرقانوني به يك سال حبس تعزيري و در مورد سرقت مقرون به آزار به سه سال حبس و 50 ضربه شلاق و در موضوع مشاركت در آدم‌ربايي با وسيله نقليه به 5 سال حبس محكوم شد.

انصاري افزود: متهمان رديف اول تا چهارم در موضوع اتهامي زناي به عنف و اكراه محكوم به اعدام به صورت دارآويختن در ملأعام در يكي از ميادين اصلي خميني‌شهر محكوم شدند.

به گفته وي متهمان رديف پنجم و ششم، به جهت نياز به تحقيقات بيشتر و عندالزوم مواجهه آنها با محكومي كه اخيرا دستگير شده و ساير متهمان فراري، پرونده آنها همچنان مفتوح خواهد بود.

رئيس دادگستري استان اصفهان اعلام كرد: در خصوص اتهام متهم رديف هفتم با موضوع زناي به عنف و اكراه و متهم رديف نهم (باغبان) با موضوع معاونت در آدم‌ربايي و زناي به عنف و اكراه به لحاظ كافي بودن دلايل بر برائت آنها، راي بر برائت صادر شده است.

وي افزود: در مورد متهم رديف هشتم و با توجه به اينكه كليه اتهامات مطروحه در كيفرخواست و زناي به عنف و اكراه و با توجه به انكار متهم و اينكه هيچ‌يك از شكات و متهمان ديگر حضور وي را در باغ اول و دوم تائيد نكرده و نام‌برده توسط شكات نيز مورد شناسايي قرار نگرفته است و به لحاظ عدم وجود دليل كافي راي بر برائت وي صادر شد.

انصاري افزود: راي صادره به كليه شكات و متهمان ابلاغ شده است و متهمان ظرف 20 روز مهلت اعتراض دارند.

موضوع تجاوز گروهي به تعدادي از زنان در خميني‌شهر اصفهان در سوم خرداد 90 و در باغي در اطراف خميني‌شهر اتفاق افتاد كه طي آن تعدادي افراد شبانه وارد باغ شده و به گفته رئيس كل دادگستري استان اصفهان با به كار بردن الفاظي مانند حاجي، سيد، برادر و غيره سعي در معرفي خود به عنوان نيروهاي بسيجي داشتند كه در پايان با جداسازي زنان و مردان، زنان را با خودروي سمند حاضر در محل به باغ ديگري منتقل كرده و در آنجا به آنها تجاوز كردند.

منبع: ایسنا
باز نشر: مجله اینترنتی Bartarinha.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید