هر روز!
هر روز!

رباتیک و جایگاه آن در ایران : رباتیک و جایگاه

رباتیک و جایگاه آن در ایران : رباتیک و جایگاه

رباتیک و جایگاه آن در ایران
: رباتیک و جایگاه آن در ایران
: رباتیک و جایگاه آن در ایران
: : رباتیک علمی است که با هدف راحتی انسان و افزایش وقت مفید او به وجود آمده است . متاسفانه در کشور ما آن طور که شایسته است شناخته نشده است . در این مقاله سعی می کنیم به وضعیت ایران در علم رباتیک در ایران بپردازیم . بدین منظور ابتدا تاریخچه و تعریف مختصری از ربات ارائه می نماییم .سپس به و ضعیت رباتیک در کشور های صنعتی می پردازیم و سرانجام و ضعیت ایران را بررسی می نماییم و برای بهبود آن راهکاری را مشخص می نمایییم .
به گزارش : ● تعریف ربات و رباتیک و مزایای آن
با ت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید