مطالب جالب!
مطالب جالب!

رفتی و برای من قفسی ساختی چه نکوتر آنکه مرغی

رفتی و برای من قفسی ساختی 
 چه نکوتر آنکه مرغی

رفتی و برای من قفسی ساختی
چه نکوتر آنکه مرغی زقفس پریده باشد
پروبال ما شکستندو در قفس بگشودند
چه رها چه بسته مرغی که پرش شکسته باشد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید