مطالب جالب!
مطالب جالب!

رفتی و تنهایم گذاشتی مَـــטּ פֿـــُבآ نـــیـــســـتَـــم

رفتی و تنهایم گذاشتی 
 
 مَـــטּ פֿـــُבآ نـــیـــســـتَـــم

رفتی و تنهایم گذاشتی
 
مَـــטּ פֿـــُבآ نـــیـــســـتَـــم صَـــב بـــآر اَگَـــر
تـــوبـــﮧ شِـــکَـــســـتـــﮯ  گـــویَـــم بـــآزآ؟
 
آنـــکـــﮧ رَفـــت بـــﮧ حُـــرمَـــت آنـــچـــﮧ بـــآ
.פֿـــوב بُـــرב حَـــق بـــآزگَـــشـــت نَـــבآرَב
 
رَفـــتَـــنَــــت مَــــرבآنـــﮧ نَـــبــوב لــــاقَـــــــل
.مَـــــــــــرב بـــــــــآش و بَـــــــرنَــــــگَــــــــرב
 
פֿـــَط زَבَטּ مَــטּ پـــآیــآטּ مَــטּ نـــیــســـت
.بَـــلــکــﮧ آغــآز بــﮯ لـــیـآقَــتــﮯ  تــوسـت
 
هَــــمــــیــــشــــﮧ بِـــــهـــــتَـــــریـــــטּ هــــآ
.بَــــــــرآے مَـــــטּ بــــــــوבه و هَـــــســـــت
 
، پَــــــس اَگَـــــر مـــــآل مَـــــטּ نَـــــبـــــوבے
!بِـــــــבآن بِــــــهـــــتَـــــریــــטּ نَـــــــبــــوבے
 
، آنــکـﮧ عَــوَض شُــבَنَــش بَــعــیـב اَســت
!عَـــــــوَضـﮯ  شُــבَنَــش حَــتـمـﮯ  اَســت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید