هر روز!
هر روز!

رفع خطا Too many connections : رفع خطا Too

رفع خطا Too many connections 
 
 : رفع خطا Too

رفع خطا Too many connections

: رفع خطا Too many connections
آموزش شماره 565 :
به گزارش Mysql محدودیت هایی برای تعداد ارتباطات در لحظه ایجاد می کند.
شما می توانید با افزایش تعداد تعریف شده ای محدودیت را بردارید.
برای این کار از طریق خط فرمان فایل my.cnf را ویرایش کنید:
nano /etc/my.cnf
در صفحه باز شده جمله زیر را تایپ کنید:

max_connections=500
برای ذخیره تغییرات کلید ترکیبی ctrl+xرا فشار داده و y را فشار دهید.
سپس با دستور زیر دیتا بیس را ریستارت کنید:
service mysqld restart

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید