هر روز!
هر روز!

رمز موفقیت پیشوای نهم در چه بود ؟ رمز

رمز موفقیت پیشوای نهم در چه بود ؟ 
 
 رمز

رمز موفقیت پیشوای نهم در چه بود ؟

رمز توفیق پیشوایان دینی ما، در ارتباط قوی و تنگاتنگ اجتماعی با مردم نهفته است. آن گرامیان برای نیل به اهداف آسمانی و مقدس خویش تلاش می کردند تا دل و جان مخاطبان را تسخیر کنند و ارزش ها و معارف الهی – انسانی بهتر و عمیق تر در وجود مخاطبانشان جای گیر شود . حال در این فرصت از شیوه های برقرای ارتباط مۆثر نهمین اختر فروزان آسمان امامت و ولایت، امام محمد بن علی علیهماالسلام سخن خواهیم گفت. به این امید که این سلوک معنوی در دل و جانمان رسوخ کند و راه و روش آن بزرگوار چراغ راهمان در زندگی گردد.

 
از عواملی که در تعامل با مردم، رهبران بزرگ را محبوب قلبها می کند،

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید