هر روز!
هر روز!

رهبر معظم انقلاب با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان

رهبر معظم انقلاب با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان

رهبر معظم انقلاب با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان موافقت کردند
: رهبر معظم انقلاب با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان موافقت کردند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید