هر روز!
هر روز!

روبان دوزی، آموزش دوخت گل بنفشه روبان دوزی روبان دوزی،

روبان دوزی، آموزش دوخت گل بنفشه روبان دوزی روبان دوزی،

روبان دوزی، آموزش دوخت گل بنفشه روبان دوزی
روبان دوزی، آموزش دوخت گل بنفشه روبان دوزی روبان دوزی
روبان دوزی

آموزش روبان دوزی
آموزش روبان دوزی

روبان زرد رو روی قسمت طولش تا بزنین اینجوری یه مربع با طول و عرض مساوی به دست میاد مربع رو روی قطرش تا بزنین تا بشه یه مثلث!
آموزش روبان دوزی
آموزش روبان دوزی

سه گوشه مثلث رو بهم برسونین و جمع کنین.
روبان دوزی
با چسب حرارتی این قسمت را بچسبونین .
آموزش روبان دوزی
از روبان بنفش و مشکی هم همین تکه رو بسازین فقط مثلث مشکی کوچکتر و روی مثلث بنفش قرار می گیره .
آموزش روبان دوزی
به این شکل
آموزش روبان دوزی
اینم پرچم بنفشه ست!
آموزش روبان دوزی
پرچم رو وسط گل بچسبونین.
آموزش روبان دوزی
با سه گلبرگ بنفش و دو گلبرگ زرد بنفشه رو بسازین!
آموزش روبان دوزی
آموزش روبان دوزی
گردآورِ: بخش خانه داری

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید