مکان یار
مکان یار

رودخانه گدار خوش آدرس: ایران - ایلام - ایلام غرب ایلام

رودخانه گدار خوش آدرس: ایران - ایلام - ایلام غرب ایلام

رودخانه گدار خوش
آدرس: ایران - ایلام - ایلام غرب ایلام

این رودخانه از غرب ایلام سرچشمه می گیره، در جهت شرق به غرب جریان داره و به خاک عراق منتهی می شه. شاخه های اصلی رودخانه گدارخوش، رودهای مدرن و چوار هستن. از شعبه های این رود در مسیر جریانشان، استفاده کشاورزی می شه ولی پس از به هم پیوستن و تشکیل رودخانه گدارخوش، این رود به بستر عمیقی وارد، و از دسترس کشاورزان خارج می شه. اختلاف ارتفاع این رودخانه از کف بستر تا اراضی پیرامونش ۳۲۰ متره، از این رو ایجاد ایستگاه های پمپاژ برای آبیاری، تنها راه استفاده از آب این رودخانه به مقیاس وسیعه.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید