هر روز!
هر روز!

روزه کله گنجشگی روزه کله گنجشگی روزه کله گنجشگی

روزه کله گنجشگی
روزه کله گنجشگی
روزه کله گنجشگی روزه گرفته امروز یک کودک کله گنجشکی روزه ی کوچک تا ظهر نخورده آب و غذایی می کرده قورقور شکمش گاهی ظهر افطار کرده با نان و خرما مامان بهش گفت: صد باریکلا


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید