مطالب جالب!
مطالب جالب!

روزگاری خواهد رسید دلت هوایم را خواهد کرد .

روزگاری خواهد رسید 
 دلت هوایم را خواهد کرد .

روزگاری خواهد رسید
دلت هوایم را خواهد کرد . . . …
به یاد خواهی آورد باهم بودن هایمان را . . .
به یاد خواهی آورد خنده هایم را . . .
به یاد خواهی آورد اشک هایم را . . .
به یاد خواهی آورد آغوشم را . . .
مطمئنم در آن لحظه در دلت می گویی :
 من آغوشت را می خواهم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید