مکان یار
مکان یار

روستای دیزج آباد آدرس: ایران - زنجان - زنجان دیزج آباد

روستای دیزج آباد آدرس: ایران - زنجان - زنجان دیزج آباد

روستای دیزج آباد
آدرس: ایران - زنجان - زنجان دیزج آباد

این روستا در دو کیلومتری مرکز شهر زنجان قرار گرفته و از شمال به کوه های طارم و از جنوب به کوه های سلطانیه منتهی میشه. بیشتر اعضای روستا کشاورز هستند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید