مکان یار
مکان یار

روستای سقاواز آدرس: ایران - اردبیل - گیوی سقاواز &#158

روستای سقاواز آدرس: ایران - اردبیل - گیوی سقاواز &#158

روستای سقاواز
آدرس: ایران - اردبیل - گیوی

سقاواز روستایی است که در استان اردبیل، شهرستان کوثر، بخش مرکزی، دهستان سنجبد شمالی قرار دارد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید