مکان یار
مکان یار

روستای قارا گول آدرس: ایران - زنجان - دندی جنوب شرقی

روستای قارا گول
آدرس: ایران - زنجان - دندی جنوب شرقی منطقه حفاظت شده انگوران

قاراگول، از روستاهای استان زتجانه، که در غرب زنجان، نزدیک منطقه حفاظت شده انگوران قرار گرفته.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید