مکان یار
مکان یار

روستای نصیر آباد آدرس: ایران - زنجان - دندی منطقه حفاظت

روستای نصیر آباد
آدرس: ایران - زنجان - دندی منطقه حفاظت شده انگوران

از روستاهای استان زتجان، که در منطقه حفاظت شده انگوران قرار گرفته.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید