کاران
خوشحالخوشحال
کاران

زبان بدن در مصاحبه: دست به سینه ننشینید چون حس

زبان بدن در مصاحبه:
دست به سینه ننشینید چون حس تدافعی به دیگری منتقل میکند؛ در عوض دستان خود را روی ران خود یا روی دسته های صندلی بگذارید تا پذیرا بودنتان را منتقل کنید!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید