مطالب جالب!
مطالب جالب!

زرتشتیان : دیروز ، امروز ، فردا تاریخ زرتشتیان با

زرتشتیان : دیروز ، امروز ، فردا
تاریخ زرتشتیان با پیدایش اشوزرتشت آغاز می شود . در دوران پادشاهی گشتاسب كیانی زرتشتیان افزایش می یابند . در دوران هخامنشی ،بیشتر پادشاهان و مردمان زرتشتی بودند بدون آن كه آیین زرتشت دین رسمی باشد . ساسانیان دین زرتشتی را دین رسمی كشوراعلام نمودند . دین وحكومت هستند كه می توانند به یكدیگر نیرو دهند . ولی تاریخ نشان می دهد كه هر زمان دین سالاران با كشورمداران یكی شده اند، دین تحریف و حكومت فاسد شده است . در دوران هخامنشی ، كه دین رسمی وجود نداشت و پادشاهان به سایر دین ها احترام می گذاشتند ، ایران زمین مهد آزادی اندیشه بود و آفریننده حقوق بشر شد. در دوران ساسانیان كه دین و حكومت یكی شد ، دین در خدمت سیاست درآمد و خرابی دین و حكومت هر دو را باعث گردید ! در سده هفتم ، تازیان بر ایران چیره شدند ، گروهی از زرتشتیان ، زیر فشار تازیان و تعصب ایرانیان تازه مسلمان ، ترك دین كردند و گروهی ، در سده نهم به هندوستان مهاجرت نمودند تا در محیطی آزاد ، فرهنگ دینی خود را پاسداری كنند و به آیندگان بسپارند . گروهی از زرتشتیان كه در ایران مانده بودند ، آتش عشق به دین بهی را در كانون سینه و خانواده خود گرم و پر فروغ نگاهداشتند . یورش سخت تر در دوران استیلای مغول و مغولان به زرتشتیان ، كلیمیان ، مسیحیان و مسلمانان وارد آمد . بسیاری كشته شدند و گروهی به نقاط دور دست پناه بردند تا از ستم و تهدید مغولان درامان بمانند . در زمان صفویان كه اسلام دین رسمی ایران شد ، فشار به غیرمسلما نان شدت گرفت، این وضع تاسف بار در زمان قاجار هم ادامه داشت . در دوران سلطنت ناصرالدین شاه قاجار ، پارسیان هند كه از بیداد و فشار وارده به همكیشان خود در ایران آگاهی یافتند ، نماینده عالی رتبه به نام مانكجی لیمنجی هاتریا را به ایران فرستادند . او نزد شاه شكایت برد و با پشتیبانی حكومت هند ( امپراطوری انگلیس ) موفق شد ، از آن فشارها تا حد زیادی بكاهد . از روی نامه های مبادله شده بین مانكجی و ناصر الدین شاه كه امروز موجود است ، فشار و تبعیض ظالمانه نسبت به زرتشتیان از جمله شامل موارد زیر بود : · زرتشتیان مجبور بودند علامت مشخصه ای روی لباس خود بزنند تا از مسلمانان تمیز داده شوند (همانند یهودیان در آلمان نازی ) · زرتشتیان در موقع خرید ، حق نداشتند به اجناس مورد نظر و به ویژه به اغذ یه و میوه دست بزنند. زیرا به عقیده مسلمانان آن مواد ، نجس می شد ! · زرتشتیان حق نداشتند در برابر مذهبیون ، سوارچهارپا بمانند و یا در بازار سواره حركت كنند . ( در آن زمان وسیله نقلیه معمولیچاهارپا بود ) · زرتشتیان روزهای بارانی نمی بایست بیرون بروند كه مبادا خیابان آلوده شود. · اگر جوانی زرتشتی مسلمان می شد، برادران و خوهران او ، از ارث والدینشان محروم می شدند و همه ارث ، به جوان تازه مسلمان شده می رسید ( این كار نسبت به یهودیان هم انجام می شد و وسیله ای بود برای ترغیب و اجبار زرتشتیان و یهودیان به پذیرفتن مذهبی دیگر ) · هنگامی كه یك نفر زرتشتی به دست یك نفر مسلمان كشته می شد ،مسلمانِ قاتل قصاص نمی شد و تنها می بایست خون بها ( دیه ) به وارث مقتول زرتشتی بپردازد و به این ترتیب مسلمانان از ریختن خون زرتشتیان ترس نداشتند . با پا در میانی مانكجی و پشتیبانی دولت هند ِ انگلیس ، ناصرالدین شاه دستور داد تا پاره ای از این موارد اصلاح شود و از فشار و بیداد كاسته گردد . در جریان انقلاب مشروطیت ایران كه منجر به پدید آمدن قانون اساسی 1906 شد ، گروهی از زرتشتیان به مشروطه طلبان یاری دادند . اردشیر جی ریپورتر سومین نماینده پارسیان در ایران كه استاد مدرسه علوم سیاسی هم بود در آموزش اصول دموكراسی وآزادی به دانشجویان وهمراهی بامشروطه طلبان و رجال آزادی خواه ایران ، موثر بود . زرتشتیان چند تن كشته دادند و سر انجام توفیق یافتند در مجلس شورای ملی كرسی برای زرتشتیان و سایر اقلیت های مذهبی تأمین نمایند . امروز: از سال 1950 عده ای از پارسیان هند ، در طلب زندگی بهتر و فرصت های فرهنگی و اقتصادی امیدبخش تر ، به اروپا و آمریكا آمدند . پس از انقلاب 1979 ایران هم عده ای از زرتشتیان ایران به امریكا ، اروپا ، كانادا ، استرالیا و دیگر كشورها مهاجرت كردند . در حال حاضر، زرتشتیان مقیم این قاره ها اجتماعات و انجمن هایی برای حفظ سنت های فرهنگی و مذهبی خود تشكیل داده اند . در آمریكا ، كانادا و استرالیا به همت و سرمایه ایرانی زرتشتی رستم گیو در ده مل ، مراكز زرتشتی « دَرِ مِهْر » ساخته و بر پا شده است و خدمت بزرگی به یگانگی و بقای فرهنگ زرتشتی در خارج از ایران و هند انجام داده است . در هندوستان زرتشتیان با نام پارسی، از پیشگامان و بنیاد گزاران صنعت ، تجارت ، بانكداری ، كشتی سازی ، بیمارستان های مدرن و مدارس عالی هستند . هواپیمایی تجارتی هند ( ایرایندیا ) ، نخستین كارخانه ذوب آهن در جمشید پور ، نخستین شركت كشتی سازی هند ، و نخستین كارخانه نساجی هند متعلق به پارسیان است. عده ای از نخبه ترین ، قضات ، سفیران ، مدیران ، پژوهشگران و افسران هند پارسی بوده و هستند . پدر انرژی اتمی هند یكنفر پارسی است . فرماندهان نیروهای مختلف هند، از پارسیان بودند و تنها مارشال هند و فاتح جنگ هند و پاكستان، یك تن پارسی است . در پاكستان هم زرتشتیان به مقام وزارت و سفارت رسیده اند . در ایران نیز زرتشتیان با وجود كمی عده ، در دوران پهلوی، در آبادانی و سازندگی ایران سهم مهمی به عهده گرفتند . نخستین بانكدار مدرن، موسس آبیاری نوین و پدر شهرسازی نوین در ایران زرتشتی بودند . در شماری از شهرها ، زرتشتیان اولین كارخانه برق و تلفن را دا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید