هر روز!
هر روز!

زمین را دوست بداریم ابزارها در انباری خانه ها

زمین را دوست بداریم 
 ابزارها در انباری خانه ها

زمین را دوست بداریم
ابزارها در انباری خانه ها به انتظار می نشینند تا صاحبانشان هر از گاهی برای تعمیر شیر آب یا نصب تابلویی بر روی دیوار به یاد آنها بیافتند و به آنها سر ی بزنند. وسائلی که در انباری خانه هایمان سال هاست که خاک می خورند و ما به آن ها نگاه نمی کنیم، دو چرخه ها و اسباب بازی هایی که بچه ها دیگر از آن ها خسته شده اند تا وسیله بازی نو می خرند  آن ها را فراموش کنند و در انباری ها ساکن می شوند.


همانطور که ما انسانها دوست داریم در دورا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید