مطالب جالب!
مطالب جالب!

زندگیمو بخاطر تو باختم زِنـدگیــ بهـ مـن آموخـتــ …بآختـم تآ

زندگیمو بخاطر تو باختم 
 زِنـدگیــ بهـ مـن آموخـتــ …بآختـم تآ

زندگیمو بخاطر تو باختم
زِنـدگیــ بهـ مـن آموخـتــ …بآختـم تآ בلخــوشـتــ کـُنَم! بـَرگ بَرَنـבه اَتــ سآבگیـم نبوב ، בلــ پآکـمــ بـوב … چون پـآیــ مَـن بـهـ تیغــ کسآنیــ زَخـمــ بَرבآشتــ کـه اَز آنہــآ اِنتِظآر مُـحَـبَتــ בآشتَمــ زِنـבگیــ بهـ مَـنــ آموخـتـــ هــیــــچــ کـَسـ شَبیـهـ حـرفہــــــــآیَشــ نیستـ.. اره نیست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید